Általános Játékszabály

Általános Játékszabály

A Image Point Trend Kft. által szervezett (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 16. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), akik a Játék időtartama alatt eleget tesznek a Játék kiírásában fogalt feltételeknek és adataik megadásával regisztrálják magukat a játékban.

1. A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A játékból ki vannak zárva a csakanoknek.hu alkalmazottai és e személyeknek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.

3. A nyeremények átvétele:
A nyeremények személyesen vehetőek át, kivéve, ha a Játék kiírásában más szerepel.

A nyerteseknek az emailben történt értesítés kiküldése után számított 7 (hét) naptári napon belül van lehetőségük, hogy e-mailben a nyereményt elfogadják, valamint, hogy megadják azt az időpontot amikor a nyereményt átveszik. Amennyiben a nyertes e határidőt elmulasztja, a nyereményre a Játék kiírásától függően meghatározott más nyertes válik jogosulttá. A tartaléknyertes értesítése a fentiekben meghatározott módon történik.

Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani, melynek eredménytelen leteltét követően a nyertes/tartaléknyertes a nyereményre többé nem tarthat igényt. A játékos részéről fellépő késedelem a szervező terhére nem értékelhető.

A korlátozottan cselekvőképes játékosok a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjükkel együtt jogosultak. A játékban cselekvőképtelen személyek törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

4. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki és személyi feltételeknek.

5. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik (pl. internetes adatforgalmi díjak, a nyeremény átvételével járó költségek).

6. A játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a regisztráció során adatvesztésből származó kárért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal, és bármilyen, a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt csak azok sorsolását követő 30 napon belül tud fogadni.

8. A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

9. A játékosok a részvételükkel hozzájárulnak, hogy amennyiben nyernek, a nevüket és a beküldött pályázatukat a szervező közzétegye a játék, illetve a szervező Facebook oldalán.

10. A játékosok a Pályázatuk megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett adataikat (név és e-mail cím, lakcím) az Image Point Trend Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.) marketingtevékenysége valamint a nyereményről való tájékoztatás, értesítés céljából kezelje. Az adatok feldolgozását az Image Point Trend Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.) szigorúan bizalmasan végzi. A résztvevő az Image Point Trend Kft. postacímén, vagy e-mail címén, bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Nyereményjáték feltételei a pályázók számára kedvezőbbek legyenek.